Free Online Korean Bible Study


Psalms 113

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

113:1 할 렐 루 야 ! 여 호 와 의 종 들 아 찬 양 하 라 ! 여 호 와 의 이 름 을 찬 양 하 라

113:2 이 제 부 터 영 원 까 지 여 호 와 의 이 름 을 찬 송 할 지 로 다

113:3 해 돋 는 데 서 부 터 해 지 는 데 까 지 여 호 와 의 이 름 이 찬 양 을 받 으 시 리 로 다

113:4 여 호 와 는 모 든 나 라 위 에 높 으 시 며 그 영 광 은 하 늘 위 에 높 으 시 도 다

113:5 여 호 와 우 리 하 나 님 과 같 은 자 누 구 리 요 높 은 위 에 앉 으 셨 으 나

113:6 스 스 로 낮 추 사 천 지 를 살 피 시 고

113:7 가 난 한 자 를 진 토 에 서 일 으 키 시 며 궁 핍 한 자 를 거 름 무 더 기 에 서 드 셔 서

113:8 방 백 들 곧 그 백 성 의 방 백 들 과 함 께 세 우 시 며

113:9 또 잉 태 하 지 못 하 던 여 자 로 집 에 거 하 게 하 사 자 녀 의 즐 거 운 어 미 가 되 게 하 시 는 도 다 할 렐 루 야

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase